Loading...

Mengenal Lebih Dekat Tentang Nusantara

Mengenal Lebih Dekat Tentang Nusantara

...7 Jaman Kala [Jaman Sedang] atau Sapta Kala, dan 1 Jaman Kala terbagi menjadi 3 Mangsa Kala [Jaman Kecil] atau Mangsa Kala, serta berhasil mengurutkan sejarah kerajaan-kerajaan yang ada di...

Geguritan Bahasa Jawa dan Unsur Intrinsiknya

Geguritan Bahasa Jawa dan Unsur Intrinsiknya

menjumpai unsur-unsur instrinsik lain pada sebuah geguritan, misalnya lagu, suasana, majas dan amanat. Berikut ini adalah contoh geguritan bahasa Jawa dan unsur-unsur instrinsiknya: KEKASIH SUTRESNAKU Oleh: Hefi Rahayu Binareng kembeng-kembeng...

Senjata Trisula Weda dalam Ramalan Jayabaya

...Budi Pekerti Adiluhung yang pernah dijalankan pada jaman Buda. Ratu Adil membawa misi ini untuk mengembalikan ke jaman Buda atau jaman Budi Pekerti Adiluhung dengan pedoman Senjata Trisula Weda. Landhepe...

Penjelasan Bait ke-167 Dalam Ramalan Jayabaya

...yang kuno atau yang asli dari jaman Agama Hindu dirubah oleh Para Wali disesuaikan dengan jamannya, yaitu tatacaranya sudah tidak seberat jaman Hindu Jawa, termasuk perubahan Mantra-mantra juga ada yang...

Geguritan Basa Jawa Tema Bencana Alam

Geguritan Basa Jawa Tema Bencana Alam

punika .. Lan keduwung nalika isih memanancar esuk srengenge cahyo .. Selain geguritan di atas, kami juga menyisipkan geguritan-geguritan basa Jawa tentang bencana alam di bawah ini untuk Anda: Geguritan...

Loading...